Koučink

Koučink je efektivní cesta osobního i pracovního rozvoje.

Životní a pracovní témata se prolínají a vzájemně ovlivňují. Nelze je striktně od sebe oddělit. Pokrok v jedné sféře mívá kladný dopad na tu druhou.

Je všeobecně známo, že člověk dosahuje lepších výsledků, když ví, že nad ním někdo bdí.
Když ho někdo druhý motivuje, poskytuje zpětnou vazbu a případně dává vyžádané rady.
Ví to nejen vrcholoví sportovci, úspěšní umělci,
ale také ti lidé, kteří s koučováním už nějakou zkušenost mají.

Co vám může koučink přinést

  • poznání sebe sama,
  • náhled, porozumění a nalezení vlastního řešení situace,
  • zdolat strach a vnitřní pochybnosti,
  • zvýšit sebedůveru,
  • odstranit stres,
  • sladění osobního a pracovního života – Work-life balance.

Co můžete udělat hned teď?
Kontaktujte mě a domluvíme si 15 minutovou schůzku zdarma. Probereme co vás tíží a můžeme se pustit do akce.

Domluvit si schůzku zdarma

Efektivitu koučování podpoříte, když

  • přijímáte odpovědnost za svůj život,
  • naleznete motivaci a máte energii změnu učinit,
  • jste ochotný/á zkoušet nové věci a rozvíjet svůj potenciál.

Co je koučink

Koučink je v zásadě jednoduchý, nicméně kreativní proces, který vyžaduje otevřenost a disciplínu. Je to forma rozhovoru, kdy kouč volí vhodné otázky a tím vede koučovaného k uvědomění si situce a k získání nadhledu.
Koučování je zároveň proces osobního rozvoje, který podporuje dosahování stanovených cílů v osobním nebo profesním životě koučovaného.
Za svou dlouholetou praxi jsem se setkala s mnoha přístupy a metodami, ze kterých jsem si vybrala ty, které mi nejvíc sedí a s nimi pracuji, nebo využívám jejich prvky.

Kdo je kouč

Kouč je průvodce, který neradí ani nehodnotí. Kouč vám pomáhá vidět situaci ze širší perspektivy.
Během koučovacího rozhovoru vás kouč vede k uvědomění si všech souvislostí, zmapování možných rizik a k nalezení možností vlastního řešení.

Profesionální kouč vám zajišťuje bezpečné prostředí a při své práci dodržuje etický kodex, který je popsán v ICF (International Coach Federation) standardech etického chování.

Můj koučink je postaven na zkušenostech, dovednostech, kreativním myšlení a širokém poli působnosti.

Vkládám do něj unikátní směs koučovacích metod a nástrojů – od gestalt koučinku, přes Neurolanguage Coaching (využívání poznatků neurovědy) až po specializovaný transformační ikigai koučink. Tato jedinečná kombinace, spolu s mými životními zkušenostmi a přístupem, dělá můj koučink účinný.

ikigai koučink

Cesta, jak najít radost a smysl ve všech aspektech života, ať už se jedná o práci, rodinu, koníčky nebo osobní rozvoj.

Ikigai vám ukáže, jak se zaměřit na to, co vás skutečně naplňuje a jak z toho těžit energii pro každodenní život.

Více o ikigai koučinku

Feuerstenova metoda (FIE)

Životní koučink metodou FIE je vhodný pro skupiny, ale i pro jednotlivce.
Díky skupinovému formátu je koučink s FIE velice efektivní a ekonomicky zajímavý.

Ve formátu 1:1 nabízím Gestalt koučink.

Více o životním koučinku

Jazykový koučink

Neurolanguage Coaching
Cílem jazykového koučinku je pomoci člověku cizí jazyk prakticky používat a uspět v reálných situacích.

Vaše znalost jazyka je rozhodující, ale využívání znalostí efektivně je jiná dovednost.

Více o jazykovém koučinku

využívám tyto Metody a nástroje

Ikigai koncept

Hlavní myšlenka konceptu Ikigai spočívá v harmonickém propojení a rovnováze čtyř základních hodnot, které zahrnují to, co milujeme, oblasti, ve kterých vynikáme, to, čím můžeme svět obohatit, a činnosti, které nás dokáží finančně podpořit.

A co víc, nalezení svého Ikigai je součástí cesty k aktivní dlouhověkosti.

Právě v tomto směru vám může být Ikigai koučink nepostradatelným společníkem.

Ikigai koučink

Gestalt přístup

Gestalt přístup je založen na přítomnosti a přítomném prožívání. Klient se učí vnímat sám sebe a svou aktuální situaci.

Přítomnost nám dává největší sílu k tvořivosti. V přítomnosti jsme osvobozeni od strachů a dokážeme se svobodně rozhodovat a zároveň přijímat zodpovědnost za náš život. To je síla Gestalt koučinku – setrvání v přítomnosti a soustředění se na uvědomění klienta i kouče. 

V přítomném okamžiku jsme schopni převzít zodpovědnost za naše reakce a jednání. Být plně teď a tady nám dává energii a odvahu žít život naplno. Proto Gestalt kouč vnímá partnera jako odpovědnou bytost a hledá s ním co možná nejživější kontakt. Tvořivým způsobem spolu s klientem prozkoumávají situaci, důležitá témata a možné zdroje.

Životní koučink

Feuersteinova Metoda (FIE)

Jedná se o metodu, která rozvíjí kritické myšlení a celkově myšlení akceleruje. Zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce. Eliminuje vnitřní stres a je vhodná jak pro děti, tak dospělé, jednotlivce i skupiny a týmy
U mě se s ní setkáte ve formě skupinového koučinku.

Více o FIE

Neurolanguage Coaching® (NLC)

Metoda je založena na propojení jazykového vzdělávání s koučovacími modely a v tomto případě i s poznatky neurovědy (vědy o fungování mozku a lidské mysli).

Více o jazykovém koučinku

Montessori přístup

Jste rodič? Montessori principy mohou být šance pro vás i pro vaše dítě. Procházíte stejnou cestou poznávání, nastavování hranic, komunikace, vzdor a osamostatňování dítěte.

Metodu Montessori máme většinou spojenou s dětmi a ano – je to přístup, který nám rodičům pomáhá s přístupem a vzděláváním našich dětí. Pro mě symbolizuje motto: „Moje dítě, moje šance a cesta k mému lepšímu já.“ Tou cestou ještě procházím a jsem za ni vděčná.

Montessori metoda ja založena na vnitřní potřebě člověka poznat to, co ho v dané oblasti a v danou chvíli zajímá. Hledá a objevuje souvislosti, čímž se učí celostně. Děti poznávají svět kolem sebe směrem od reálného k abstraktnímu. Od jednotlivých součástí k celku. Dospělí již celek znají, nicméně jim pomáhá poznat jednotlivé součásti a souvisloti. Poznatky M. Montessori potvrzuje i moderní neurověda.

Více o Montessori metodě

Máte zájem o koučink?

Napište mi a domluvíme si nezávazný hovor, nebo online setkání.